Privacyreglement

Appeltje met de V van Veiligheid

Privacyreglement

Orasis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacyreglement. Orasis vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

 1. Grondslag en doelbinding
  Binnen Orasis worden persoonsgegevens verwerkt omdat dit noodzakelijk is vanuit de behandelovereenkomst (Wet WGBO). Door het afsluiten van een behandelovereenkomst geeft de cliënt toestemming om zijn gegevens te verwerken. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
 • Wij houden bij met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens zijn beperkt tot de persoonsgegevens die benodigd zijn voor onze statutaire doeleinden;
 • Wij vragen u om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij hebben passende beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van andere partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

Middels dit privacyreglement krijgt u inzage in welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel wij deze persoonsgegevens gebruiken.

 1. Persoonsgegevens
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Naam
 • NAW- gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Patiëntidentificatienummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers vast en/ of mobiel
 • E-mailadres
 • Eventueel contactgegevens van familie
 • Huisarts
 • Apotheek
 • Opticien/ Optometrist
 • Medische, paramedische en overige zorggegevens
 • Verwijsbrief
 • Medicatie
 • Allergieën
 • Resultaten diagnostisch onderzoek
 • Inhoudelijke verslaglegging per bezoek/ activiteit inclusief vervolg beleid
 • Verstrekte/ gekochte hulpmiddelen
 • Verzekeringsgegevens
 • Uitleengegevens medische dossiers (via toestemmingsverklaring)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 1. Doel van verwerking persoonsgegevens
  Orasis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Gegevens nodig voor optimale zorg aan de patiënt worden in medisch dossier opgeslagen;
 • Medicatiebewaking;
 • Financiële administratie;
 • Bereikbaarheid: u kunnen bellen en/of e-mailen;
 • Kwaliteits- en intercollegiale toetsing;
 • Beleid en management;
 • Wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Deze gegevens worden uitgewisseld met onderstaande partijen:

 • Huisartsen;
 • Verzekeraars;
 • Zorgdomein: is een verwijs systeem waar de verwijzers gebruik van maken;
 • Zorgmail; is een communicatielijn waar de behandelaren communiceren met de verwijzers;
 • Disy is de leverancier van het elektronisch patiëntendossier. Middels autorisaties is afgeschermd dat medewerkers alleen die gegevens zien die ze mogen zien of die transacties mogen uitvoeren waarvoor ze zijn gerechtigd;
 • Leden van het behandelend team. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht, vastgelegd in het arbeidscontract, toelatingsovereenkomst en/ of op basis van hun medische professie.
 1. Uw rechten
  U heeft recht op inzage, correctie, aanvulling en verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft recht op een afschrift van de persoonsgegevens die Orasis oogkliniek van u heeft verwerkt. Dit kan uitsluitend met een schriftelijk verzoek en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Orasis oogkliniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid aan een derde. Mocht u gebruik willen maken van een van bovenstaande rechten dan kan dit middels het indienen van een schriftelijk verzoek aan Orasis oogkliniek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken via beveiligde e-mail geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek. Uw persoonsgegevens worden tevens verstuurd via beveiligde e-mail.
  Uw kunt uw schriftelijk verzoek inclusief kopie van een geldig identiteitsbewijs zenden aan Orasis oogkliniek. Contactgegevens:

  Orasis Oogkliniek
  t.a.v. zorgadministratie
  Kruisweg 939D
  2132 CD, Hoofddorp

  Een verzoek tot gegevens vernietiging kan niet worden gehonoreerd, wanneer Orasis oogkliniek persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om aan de wettelijke plicht van Europees of Nederlands recht te voldoen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   
 2. Medische informatie delen met derden
  Orasis oogkliniek verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens zullen niet verkocht worden aan derden.
    
 3. Bewaartermijn
  Orasis oogkliniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar zoals verplicht door de medische wetgeving. Orasis oogkliniek hanteert de wettelijke bewaartermijn conform de WGBO.
   
 4. Cookies
  Orasis oogkliniek maakt op haar website alleen geanonimiseerd gebruik van Google Analytics om de website ervaring te optimalizeren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen via Google Analytics en ook geen gegevens die kunnen leiden tot identificatie van de gebruiker. De enige gegevens die wel bewaard worden, zijn de gegevens die actief door de gebruiker verstuurd worden in een “Contact Form”. Die gegevens worden alleen gebruikt om de gebruiker te kunnen contacteren.
   
 5. Beveiliging persoonsgegevens
  Orasis oogkliniek gaat op een veilige manier met uw persoonlijke gegevens om, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uitgebreide veiligheidsprocedures worden gebruikt om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. Wij maken gebruik van de volgende beveiligingsmaatregelingen zoals beveiligde login op de computersystemen, beveiligingsstructuur op de servers en apart gelokaliseerde beveiligde / encrypted back-up van de data.
   
 6. Vragen
  Mocht u vragen hebben over de privacy dan kunt u deze altijd stellen door direct contact met ons op te nemen telefonisch 023 303 35 08, schriftelijk via de mail [email protected] of door een brief te zenden naar:

  Orasis Oogkliniek
  t.a.v. zorgadministratie
  Kruisweg 939D
  2132 CD, Hoofddorp

  Orasis Oogkliniek zal uw vraag omtrent privacy binnen zo kort mogelijke tijd beantwoorden.

   
 7. Twijfel of klachten over uw persoonsgegevens
  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan alstublieft contact met ons op via [email protected]. U kunt eventueel ook schriftelijk een bezwaar of klacht indienen via:

  Orasis Oogkliniek
  t.a.v. zorgadministratie
  Kruisweg 939D
  2132 CD, Hoofddorp

  Of u kunt direct een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   
 8. Wijziging privacyreglement
  Orasis Oogkliniek kan wijzigingen aanbrengen in dit privacyreglement. Veranderingen zullen aangegeven worden via laatst gewijzigde datum te vinden onderaan deze websitepagina. Voor een update van het privacyreglement van Orasis Oogkliniek kunt u deze website raadplegen om doorgevoerde veranderingen vast te stellen.

  Laatst gewijzigd op 5 maart 2022

   

Scroll naar boven