Zorgverzekering in Nederland

Verplichte basisverzekering en aanvullende verzekering

Iedereen in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor zorg. Dit bestaat uit een basispakket die de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek dekt. Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren tegen een vaste premie voor een basisverzekering. U kunt zich aanvullend verzekeren voor zorg die niet in het basispakket zit. Dit is niet verplicht. Een basisverzekering en een aanvullende verzekering hoeft u niet bij dezelfde zorgverzekeraar af te sluiten. U kunt jaarlijks overstappen naar een andere zorgverzekeraar of verzekeringspolis. Tevens kunt u jaarlijks besluiten wel of niet een aanvullende verzekering af te sluiten bij uw al bekende zorgverzekeraar of bij een andere zorgverzekeraar.

 

Zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht waarbij zij verantwoordelijk zijn toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare zorg voor al hun verzekerden te faciliteren. Een zorgverzekeraar kan bemiddelen tussen u en een zorgaanbieder bijvoorbeeld bij lange wachttijden. Tevens kan de zorgverzekeraar uitleg geven over een zorg factuur.

 

Keuzevrijheid patiënt voor zorgaanbieder

Een zorgaanbieder kan een ziekenhuis of zelfstandige behandelkliniek zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede zorg op een veilige en verantwoordelijke wijze waarbij de zorg tevens doelmatig en gepast is. De zorgaanbieder moet hierover duidelijk zijn naar de patiënten, zorgverzekeraars en overheid. U als patiënt heeft de vrijheid om naar iedere zorgaanbieder te gaan. Het is echter niet zeker of de kosten van uw behandeling volledig vergoed worden. Dit is afhankelijk van uw verzekeringspolis. Orasis oogkliniek neemt het gedeelte van de geleverde zorg dat uw zorgverzekering niet vergoed voor zijn rekening. U betaalt dus niet meer of extra bij ons dan in iedere andere kliniek of ziekenhuis. Raadpleeg voorafgaand aan uw bezoek aan Orasis oogkliniek uw verzekeringspolis om na te gaan of uw polis de kosten vergoed.

 

De diverse polissen van zorgverzekeraars

Als u een zorgverzekering afsluit dan kunt u kiezen voor een restitutiepolis, naturapolis of een combinatie hiervan. Zorgverzekeraars gebruiken verschillende namen voor de diverse polissen die ze aanbieden.

 

 

Restitutiepolis

 

Als u een restitutiepolis heeft dan geldt een vrije artsenkeuze voor de basiszorg ook al zou Orasis oogkliniek geen betaal- of zorgovereenkomst met uw zorgverzekeraar hebben. U mag dan zelf kiezen door welk ziekenhuis of kliniek u behandeld wil worden. Tevens heeft u recht op een vergoeding van de geleverde zorgdoor uw arts van keuze. U stuurt de rekening van Orasis oogkliniek naar uw zorgverzekeraar. Het overgemaakte bedrag van uw verzekeraar betaalt u aan Orasis oogkliniek. Zie hierboven hoe het precies werkt als u een factuur van ons ontvangt. Bekijk tevens uw zorgverzekeringspolis voor verdere details.

 

 

Naturapolis

 

Als u een naturapolis heeft dan heeft u recht op zorg ook al zou Orasis oogkliniek geen betaal- of zorgovereenkomst met uw zorgverzekeraar hebben. Bij een naturapolis zal uw zorgverzekeraar echter niet het volledige bedrag van uw verkregen zorg in Orasis oogkliniek vergoeden. U stuurt de rekening van Orasis oogkliniek naar uw zorgverzekeraar. Het overgemaakte bedrag van uw verzekeraar betaalt u aan Orasis oogkliniek. Zie hierboven hoe het precies werkt als u een factuur van ons ontvangt. Bekijk tevens uw zorgverzekeringspolis voor verdere details.

 

 

Combinatiepolis

 

Als u een combinatiepolis heeft dan heeft u in sommige gevallen vrije artsenkeuze met daarbij het recht op zorgvergoeding (zie bij restitutiepolis) en in andere gevallen recht op zorg (zie bij naturapolis). In uw zorgverzekeringspolis staat dit in detail omschreven.

 

 

Budgetpolis

 

Als u een budgetpolis heeft dan heeft recht op zorg bij een beperkt aantal zorgaanbieders. Een budgetpolis is vergelijkbaar met een naturapolis. U kunt nog steeds geholpen worden door Orasis oogkliniek. Uw verzekeraar zal echter een lagere vergoeding uitkeren voor de geleverde zorg als er geen contract is tussen Orasis oogkliniek en uw zorgverzekeraar. U stuurt de rekening van Orasis oogkliniek naar uw zorgverzekeraar. Het overgemaakte bedrag van uw verzekeraar betaalt u aan Orasis oogkliniek. Zie hierboven hoe het precies werkt als u een factuur van ons ontvangt. Bekijk tevens uw zorgverzekeringspolis voor verdere details.

 

Geen polis/ zorgverzekering

U bent verplicht een zorgverzekering af te sluiten in Nederland. De overheid spoort mensen op die geen zorgverzekering hebben afgesloten. Zorginstituut Nederland sluit een zorgverzekering voor onverzekerde Nederlanders af als ze na twee waarschuwingen en boetes nog steeds niet verzekerd zijn. De premie voor deze zorgverzekering wordt automatisch betaald door het inhouden van een gedeelte van het salaris, een uitkering of andere inkomsten. Informatie en advies over de verplichte zorgverzekering vindt u op http://www.zorgverzekeringslijn.nl. Zij zijn de schakel tussen (on)verzekerden en wanbetalers enerzijds en de zorgverzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders anderzijds.

 

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent dan betaalt u verplicht een eigen risico voor de zorgverzekering. In 2022 betaalt u de eerste € 385,- van de zorgkosten uit het basispakket zelf. De overheid bepaalt dit bedrag ieder jaar opnieuw.

De kosten van de huisarts/ huisartsenpost vallen niet onder het verplicht eigen risico. Een bezoek aan de spoedeisende hulp valt wel onder het verplicht eigen risico. Indien er sprake is van mogelijke spoedzorg, neemt u eerst contact op met uw huisarts of de dienstdoende huisartsenpost. De huisarts zal u doorverwijzen naar het ziekenhuis of kliniek als het nodig is gelijk gezien te worden door een specialist of eerstehulparts. Er is een uitzondering op deze regel. U kunt direct naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis als er sprake is van een levensbedreigende situatie.

De overheid stelt het verplicht eigen risico vast. Voor 2022 is dat € 385,-. U kunt er vrijwillig voor kiezen uw eigen risico te verhogen. In ruil hiervoor ontvangt u een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. U kunt via uw zorgverzekeraar informeren hoeveel er nog over is van uw eigen risico via het vergoedingenoverzicht of via “mijn omgeving” op de website van uw zorgverzekeraar.

Mocht u gebruik maken van niet verzekerde zorg buiten het basispakket, bijvoorbeeld een ooglidcorrectie of premium lenzen bij een staaroperatie, dan hebben deze zorgkosten geen invloed op uw verplichte (openstaande) eigen risico. U betaalt deze niet verzekerde zorg volledig zelf.

 

Zorgtoeslag

Mocht u niet in staat zijn uw premie, rekening of eigen risico te betalen dan bieden veel zorgverzekeraars een betalingsregeling aan hun verzekerden. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar bij betalingsproblemen. Misschien komt u zelfs in aanmerking op een zorgtoeslag. Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om tegemoet te komen in de kosten van een zorgverzekering en het eigen risico. Mensen met een lager inkomen hebben vaak recht op zorgtoeslag, zodat ook voor hen de zorg betaalbaar en toegankelijk blijft. U kunt zorgtoeslag aanvragen via de belastingdienst. U moet wel aan aantal voorwaarden voldoen. Deze kunt u vinden op http://www.rijksoverheid.nl.

Scroll naar boven